ჩერქეზის ცეკვა / АДЫГЭМ ИКЪАШЪУ

მიხეილ ღანიშაშვილი

ჩერქეზის ცეკვა (Circassian dance)

 

ხმალ-და-ხმალ გამოტარებულ

წარსულს მოცეკვავს ადიღე,

ჰანგები, ხმალთა ელვარი –

მე თარგამოსის ხმად ვიღე!

შვიდ ისრად გამოითალა

მამა-პაპური მათი ხე,

შვიდი ხმლით შვიდი რაინდი

სამყაროს მკერდზე გადიხევს.

 

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ

АДЫГЭМ ИКЪАШЪУ

 

Блэк1ыгъэр адыгэм къашъок1э къеш1э,

Къэмапэк1э къыгъэсыгъэр джы нэс,

Мэкъамэм, сэшхом илыд къырегъэш1ы,

Пэсэш1ы, шъыу, ар ымакъэ Таргамос! Read more

Share Button

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ / ЗАОМРЭ ИГЪЭКОЩЫК1ЫМРЭ

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ

ЗАОМРЭ ИГЪЭКОЩЫК1ЫМРЭ

 

Урысым Кавказыр ыштэн зырехъухьэм,

Адыгэм лъэубэкъур апэу тефагъ.

Бгыпэ бгъэжъ набгъор къызэрапхъыхьэ,

Зэо зэрапхъор къушъхьэм к1адзагъ. Read more

Share Button