Адыгзр зэрыт1ысхьэр кьощхьуант1э.

Адыгзр зэрыт1ысхьэр кьощхьуант1э.     

Farouk Essa Bersy

9 – 3 – 2017

 

Адыгзр зэрыт1ысхьэр

кьощхьуант1э.                            

Дэнэ щ1ып1э Ди адыгэр

щыт1ысами. 

Щ1ыри жгри  кьоущхьуэнт1                                  

кьэк1ыгьэр инэпс

щ1игьэжымк1э мэбагьуэ.    

Феуп1щ1ыт Аман кьалэм

зэрыщытар                         

фепльыт хьомсым джоланым

адыгэ кьуажхэу щыт1ысам

кывжанщ щ1ып1эр дахэ

зэращ1ам                           

щ1ап1э бгынахэм псэ

кьаш1альхьэжри        псэуп1э

дахэ ахэмящ1ащ.   Дядэжхэр

ащ1ым щянэсхэм                          

дунеи жэнэту дахэ ящ1ащ.                                   

Щ1ыгуми ц1ыхуми псэ

кьахохьэжри гугьуехьк1э

гьащ1эр яухуэжащ              сыху

макь атак,1э 1эзэныр кьоджэ               

тхьэмрэ внак1уэмрэ. 

Ят1ц1эк1э иоджэ. Пшхьуальэ

фэхухэу зауэл1хээр

кьызблэк1ыгьам

алыхьым иц1эр щ1эрыщ1эу

щжа1эр         тек1уэныгьэ м

ишхэм         ахэри тесу 

мэмлукхэм зауэр

щызыщ1агьапльэр         

пэлэстинми джоланми       

тшэркэс л1ы хьужхэр бибэрс

япащэу бихэр зэщ1ахуэ                       

джалут псынащхьэр    .. 

щыхьэт кьытохьуэр.

Кьыже1ыж мэмлукхэм   льыгьу

зэрахьахэр     .адыгэ льэпкьыр

дэнэ нэсамик1 щ1ым

иэф1ак1уэу ар шыгьу хохьур                  

зэзэмызэ яшыр                    

льэпэрэпами.        

Диадыжьхэр дэнэ щ1ами.            

Псэ иэмыблэжхэу               г

гьащэр къихьащ            

дихэкужь льап1эр льыхьужь

кьэльхуп1эти.  Ц1ыху иэрыщ

бланэхэр       абы кьильхуащ.             

Пэсэре тхыдэми ар кьи1уэтащ

Share Button