21 Mayıslar Yas-Anma Seramonisi Değil, Çerkeslerin ve Çerkesya’nın Diriliş Günüdür! / May 21 is not the mourning ceremony, but the resurrection day of Circassians and Circassia

21 Mayıslar Yas-Anma Seramonisi Değil, Çerkeslerin ve Çerkesya’nın Diriliş Günüdür!
20 Mayıs 2020
99131969_3052502654793696_4386328242592677888_n
Saygıdeğer kamuoyuna;
Hatırlayalım,
156 yıl önce 21 Mayıs 1864’de ”Atkuac” olarak bilinen Çerkeslerin sayfiye coğrafyasında Rus Çarlığına ait tüm işgal güçleri toplanarak Çerkesya’nın işgalinin tamamlandığını ilan ettiler, zafer geçidi düzenlediler!
Çerkes-Rus orantısız savaşlarında yüzbinlerce sivil Çerkes katledildi. Çerkesya topraklarından sürülen 1.5 milyon Çerkes’in 500 bini sürgün yollarında öldü.

Rus kaynaklarında 1859 yılına kadar “Çerkesya” ülke adı olarak geçerken, Çarlık Rusyası 1859’dan itibaren bu ülke adını tarihten silmek için, kendisine ait işgal terimi olan ”Kafkas” adından türetilmiş “Batı Kafkasya” adını yazışmalarda kullanmaya başladı! Yani Çerkesya’yı işgalin ardından, hafızalardan da silmek için Rus müesses nizamı boş durmadı.
Çerkes sorununun en önemli ayağı Çerkes Sürgünü ve Soykırım’ının dünya ülkelerine ve çarlık Rusya’sının mirascısı olan Rusya Federasyonu’na kabul ettirilmesidir.
1991’de SSCB dağıldıktan hemen sonra 1992 yılında Kabardey Balkar Cumhuriyeti parlamentosu Çerkes Sürgün ve Soykırımını tanıdı. Adıgey Cumhuriyeti Parlamentosu ise 1996 yılında tanıdı.
Bugüne gelelim,
21 Mayıs, modern çağın bilinen ilk soykırımının simgesel ”anma günü” olarak Çerkes halkının hafızasında yerini aldı!
Çerkesler Dünya’nın 56 ülkesine dağılmış bir küresel ulus olarak modern dünyanın çok etkileşimli halklarından biri konumundadır!
Anavatan Çerkesya cumhuriyetlerinde ve Rusya federasyonu dahilinde yaklaşık 1000.000 Çerkes yaşıyor. Diaspora demografisinin tamamı ise yaklaşık 2.800.000 olarak tahmin ediliyor. Dünya üzerindeki Çerkes demografisi zihinsel, ekonomik ve ulus mobilizasyonu açısından yaksul bir halk değildir!
Bu demografiden Çerkes Sürgün ve Soykırımının tanıtılması, Çerkes halkının birliği ve Çerkesya’nın yeniden varoluşu için kolektif bir sinerji çıkmaması düşünülemez. Yeter ki Çerkes halkının birliği sağlanabilsin!
Her sürgün halkın ruhunu ayakta tutan bir siyasi projesi vardır. Çerkes halkının siyasi projesi ise, Çerkes halkının birliği ve Rusya Federasyonu içindeki 3 idari yapı ile Krasnodar Krayı, Stavropol Krayı ve Mozdok Rayonu’unda yaşayan Çerkeslerin tek bir çatı altında birleştirilerek Çerkesya’nın yeniden
varolmasıdır!
Hali hazırda Gürcistan devleti 2011 yılında Çerkes Soykırımı’nı tanıyan ilk ve tek devlettir. Bu tanınma çalışmasında Çerkesya Yurtseverleri olarak dahlimiz olmasından onur duyuyoruz!
Çerkes sürgün ve soykırımının dünya devletlerinin parlamentolarında tanınması için Çerkesya Yurtseverleri’nin girişimiyle başlatılan soykırımı tanıtma çalışmalarında sırasıyla, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Estonya, Moldova, Romanya ve Finlandiya parlamentolarına 2014 yılından başlayarak 2015 sonuna kadar resmi başvurular yapılmıştır!
Bu başvurularda 12 farklı ülkeden 240 ı aşkın aktivist Çerkes’in, parlamentolar nezdinde ortak bir resmi soykırım başvurusu metnine imza atmaları, Çerkes kolektif bilincinin şartlar oluştuğunda cesaretle hareket edebileceğinin göstergesi olmuştur!
21 Mayıs 2020 öncesinde ise, yine Çerkesya Yurtseverleri sivil toplum örgütü tarafından Birleşmiş Milletler Teşkilatına Çerkes Sürgün ve Soykırımını tanıma başvurusu yapılmıştır.
Bugün gelinen noktada; Çerkes halkının temsilcisi iddiasında olanların Çerkesya aktivizminin hakiki dinamiklerine dayanmak yerine, hâlâ YAS- ANMA-HATIRLAMA ekseninde olmaları anlaşılır değildir!
”Çerkes Sürgün ve Soykırımı” kavramlarını ağızlarından düşürmeyen yapıların, pasif yas-anma kabulü yerine fiili girişimler yapmasını bekliyoruz!
Her şey Çerkes halkı ve Çerkesya İçin!
Cherkessia.net Yayın Kurulu/ Çerkesya Yurtseverleri.
21 Mayıs 2020
***
Жъоныгъуакӏэм и 21 р Шъыгъо-Гукъэкӏ-Гукъэгъэкӏ серамониеп, Адыгэхэм ыкӏи Черкесия ыкъызэшӏоуцожьыным имаф!
Лъытэныгъэ зыфэтш1ырэ цӏыфхэр;
Тыгу къэдгъэкIыжын,
Илъэс 156 ыпэкIэ 1864 гъэм ЖъоныгъуакIэм и 21 м “Аткъуадж” кӏэ зэджэхэрэ Адыгэхэм я гупсэф географием Урыс пачъыхьэ дзэхэр къыщызэрэугъоихи Черкесияр штэн ӏофым ыкӏэух зэрынэсыгъэхэм ымакъ агъэӏугъ ыкӏи текӏоныгъэ къэгъэлъэгъон ашӏыгъ.
Адыгэ – Урыс зауэхэм мыдзэлӏэу мин пчъагъэ бэ хэкӏодагъ. Черкесия къырафыгъэ 1.5 миллион фэдиз цӏыф пчъагъэм изыщанэр гъогум телӏэхьыгъ.
Урыс архивхэм “Черкесия” цӏэр 1859 гъэм нэсыфэкӏэ хэгъэгуцӏэу хэплъэгъон плъэкIыщт, ащ ыужкӏэ цӏэри, хэгъэгури, лъэпкъыри ыгъэкӏодын пае Урысыем ежь зыфыхихыжьыгъэу “Кавказ” цӏэм къытригъэхъукӏыгъэ “КъохьэпIэ Кавказ” цӏэр тхыгъэхэм щызэрихьэу, хигъафэу ригъэжьагъ. Черкесияр ыщтэным ыуж лъэпкъыцӏэри хэгъэгуцӏэри ыгъэкӏодыным ыуж ихьагъ.
Адыгэ ӏофыгъомкӏэ ыпэ ыгъэщын фаер, Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏодыр дунае пстэуми ыкӏи Чарыгъэ Урысыем икӏэныӏахьагъу Урысые Федерацием егъэдэныр ары.
1991 гъэм СССР-р зэбгырыкӏыгъэ ыуж, 1992 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏодыр идагъ. Адыгей Республикэм 1996 гъэм идагъ.
Непэм тыкъэкӏон,
ЖъоныгъуакIэм и 21 модерн лъэхъэнэм гъэнэфагъэ апэрэ лъэпкъ гъэкӏодым ынэшанэ “гукъэгъэкӏ маф”эу Адыгэ лъэпкъым ыгукӏэ чӏыпӏэ щиубытыгъ.
Адыгэхэр дунаем икъэралыгъо 56 м текъохьыгъэу, глобал лъэпкъэу, модерн дунаем бэу щызэпышӏагъэхэу псэурэ лъэпкъхэмэ ащыщ!
Хэкум, Черкесия Республикхэм ыкӏи Урысые Федерацием 1000.000 пчъагъэ фэдиз Адыгэ щэпсэу. Диаспорэм щыпсэурэхэм пстэури 2.800.000 фэдиз мэхъу. Адыгэ лъэпкъыр цӏыф пчъагъэкӏи, лъэпкъ гупшысэкӏи, экономикӏи, лъэпкъ мобилизациекӏи лъэпкъ тхьамыкIэу щытэп!
Мы цӏыф пчъагъэм Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏодыр дунаем зэхрагъэхыныр, Адыгэ лъэпкъым ызэкъотныгъэм ыкӏи Черкесияр икӏэрыкӏэу къызэщIоуцожьыным пае фэлэжьэщт къарыор хэмылъэу щытэп. Адыгэр зы лъэпкъ хъужьэу щытмэ!
Шъыгъо маф пстэури лъэпкъым ыпсэкупкӏэр къызэтезыгъанэрэ политик проектэу щыт. Адыгэм иполитик проектыри Адыгэ лъэпкъым ызэкъотныгъэр ыкӏи Урысые Федерацием епхыгъэ республикищыр, Краснодар Край, Ставрополь Край ыкӏи Мэздэгу Районым щыпсэурэ Адыгэхэр джыри зы лъэпкъ хъужьыхэу яхэгъэгу Черкесиям икӏэрыкӏэу икъызэгъэщIоуцожьыныр ары.
Грузиер 2011 гъэм Адыгэ Лъэпкъ Гъэкӏодыр зыдагъэ апэрэ къэралыгъу. Мы дэн ӏофымкӏэ Адыгэ Хэкупсэхэр цӏэкӏэ тишIуагъэ зэрыхэлъэм бэу тегъэгушхо!
Адыгэ Хэкупсэхэм, Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏодыр егъэшӏэным пае зэкӏэлъхьэужэу Украинэ, Полония, Литваня, Естоня Молдова, Романя ыкӏи Финляндия къэрал парламентхэм 2014 гъэм щегъэжьагъэу 2015 гъэм икIэух нэсыфэкӏэ тхылъ чӏалъхьэгъ!
Къэрал 12 фэшъхьафым щыщ 240 м фэдиз активистым, Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏодыр зэхрагъэхыным пае парламентхэм гъэхьынэу щыт зы тхыгъэм ӏэпэзэрыкӏадзагъэм Адыгэхэми зэдрагъаштэзэ зэрызэдэлэжьэшъущтхэр къигъэлъэгъуагъ!
Mыгъэрэ Шъыгъо Мафэм ыпэкIи Адыгэ Хэкупсэхэм Къэралпстэузэхэт организацием Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏодыр зэхрагъэхыным пае тхылъ чӏалъхьэгъ.
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
Непэ тыкъызнэсыгъэм; Адыгэ Лъэпкъым ирилӏыкӏоу зызылъытэжьхэрэм Черкесия активизмэм зырамыгъэкӏэу, джыри Шъыгъон-Гукъэкӏ-Гукъэгъэкӏ темэхэм тетын нэмыкӏ пчэгум зыгорэ къызэрамылъхьэрэр къыбгурыӏонэу щытэп.
“Адыгэ Шъыгъо Мафэр ыкӏи Лъэпкъ Гъэкӏод” гущыӏэхэр зыжэ къыздэмыфрэ организациехэр зэкӏэхъыеу шъыгъоным фэшъхьаф горэхэр ашӏэным тежэ.
Пстэури Адыгэ лъэпкъым ыкӏи Черкесия пай!
Cherkessia.net ТедзапIэ Куп / Адыгэ Хэкупсэхэр
Жъоныгъуакӏэм и 21 р
***
21 Мая – Это Не День Траура, а День Воскресения Черкесов и Черкесии!
Уважаемой публике;
Давайте вспомним,
156 лет назад, 21 мая 1864 года, они организовали парад победы, заявив, что оккупация Черкесии была завершена путем сбора всех оккупационные войсках русского царизма в коттеджный горный поселок черкесов, известной как «Iэткъуадж»!
Сотни тысяч гражданских черкесов были убиты в черкесско-российских непропорциональных войнах. 500 тысяч из 1,5 миллиона черкесов, изгнанных из черкесских земель, погибли на дорогах.
В то время как оно упоминалось как «черкесское» название страны в российских источниках до 1859 года, царская Россия начала использовать название «Западный Кавказ», которое происходит от названия «Кавказ», что является термином оккупации, с 1859 года, чтобы стереть эту страну из истории! Другими словами, после оккупации Черкесии российское царское учреждение пыталось стереть его из памяти.
Важнейшим столпом черкесского вопроса является то, что черкесское изгнание и геноцид должны быть доведены до стран мира и Российской Федерации, наследника царской России.
Сразу после распада СССР в 1991 году парламент Кабардино – Балкарской Республики признал Черкесскую ссылку и геноцид в 1992 году. Парламент Республики Адыгея признал это в 1996 году.
Давайте приедем сегодня,
21 мая занял свое место в памяти черкесского народа как знаковый «день памяти» первого известного геноцида современности!
Черкесы, как глобальная нация, разбросанная по 56 странам мира, являются одним из самых интерактивных народов современного мира!
В Черкесской республике и на территории Российской Федерации проживает около 1000 000 черкесов. Весь демографический состав диаспоры оценивается примерно в 2 800 000 человек. Черкесская демография по всему миру не бедный человек с точки зрения умственной, экономической и национальной мобилизации!
Основываясь на этой демографии, никогда нельзя думать, что не существует коллективного взаимодействия для рекламы черкесского изгнания и геноцида, единства черкесского народа и возрождения Черкесии. Но, во-первых, единство черкесского народа должно быть достигнуто!
У каждого изгнанного народы есть политический проект, который поддерживает его дух. Политическим проектом черкесского народа является единство черкесского народа и возрождение Черкесии путем объединения трех административных структур в Российской Федерации с Краснодарским краем, Ставропольским краем и Моздокским районом под одной крышей!
В настоящее время грузинское государство является первым и единственным государством, признавшим Геноцид черкесов в 2011 году. Для нас большая честь быть частью этой работы по признанию как черкесские патриоты!
Начиная с 2014 года в парламенты Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Молдовы, Румынии и Финляндии были поданы официальные заявления о содействии инициированному черкесскими патриотами геноциду за признание черкесского изгнания и геноцида в парламентах государств мира!
В этих заявлениях более 240 активистов из 12 разных стран, черкесы, подписали общий официальный текст заявления о геноциде, прежде чем парламенты показали, что черкесское коллективное сознание может действовать смело при соблюдении условий!
До 21 мая 2020 г. в Организацию Объединенных Наций было подано заявление о признании черкесской ссылки и геноцида неправительственной организацией «Патриоты Черкесии».
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
В точке, достигнутой сегодня; Довольно странная ситуация, когда те, кто претендует на то, чтобы быть представителями черкесского народа, все еще находятся на оси ЗАКОН – ПОМНИТЕ – НАПОМИНАНИЕ вместо того, чтобы полагаться на истинную динамику черкесской активности!
Мы ожидаем, что организации, которые не оставляют без внимания концепции «Черкесского изгнания и геноцида», предпримут реальные попытки вместо пассивного траура!
Все для Черкесов и Черкесии!
Cherkessia.net Редколлегия / Патриоты Черкесии
21 Мая 2020

***

May 21 is not the mourning ceremony, but the resurrection day of Circassians and Circassia.
Respectfully announced to the public;
Let us remember,
156 years ago, on May 21, 1864, Russians organized a victory parade, declaring that the occupation of Circassia was completed by gathering all the occupation forces of the Tsarism in the summery plateau settlement of the Circassia, known as “Atkuac”.
Hundreds of thousands of civilian Circassians were killed in the disproportional Circassian-Russian wars. 500 thousand of 1.5 million Circassians who were exiled from Circassian lands, died on the roads.
While “Circassia” was mentioned as a country name in Russian sources until 1859, Tsarist Russia started to use the name “Western Caucasus”, which is a Tsarist occupational term derived from the name “Caucasus”, to erase this country from history! In other words, the Russian institution did not stop after the occupation in order to erase this country from memories.
The most important pillar of the Circassian question is that the Circassian Exile and Genocide must be accepted by the world countries and the Russian Federation, the heir of Tsarist Russia.
Immediately after the USSR broke up in 1991, the parliament of the Kabardian Republic of Kabardino recognized the Circassian Exile and Genocide in 1992. Also, Adygea Republic Parliament recognized it in 1996.
If we look at today,
May 21 took its place in the memory of the Circassian people as the iconic “memorial day” of the first known genocide of the modern age.
Circassians, as a global nation living in 56 different countries, are one of the most interactive peoples of the modern world.
Nearly 1,000,000 Circassians live in the Cherkessian republics and within the Russian Federation. The entire demographic of the Diaspora is estimated at around 2,800,000 all over the world. People of this nation all around the world are not accepted as poor people in terms of mental, economic, and national mobilization.
From this demography, a collective synergy cannot be considered as impossible for the introduction of the Circassian Exile and Genocide, the unity of Circassian people, and the re-existence of Circassia. As long as the unity of people is built.
Each exile has a political project that keeps people’s soul alive. The political project of the Circassian people is the reunification of Circassia by uniting the Circassian people and the 3 administrative structures in the Russian Federation (Krasnodar Krai, Stavropol Krai, and Mozdoksky District) under a single roof.
In 2011, Georgia became the first and only country recognizing the Circassian Genocide. We are proud to be included in this recognition as Circassian Patriots.
Official applications have been made to the parliaments of Ukraine, Poland, Lithuania, Estonia, Moldova, Romania, and Finland by Circassian Patriots, starting from the beginning of 2014 until the end of 2015, in order to the recognition of the Circassian exile and genocide.
In these applications, more than 240 Circassian activists from 12 different countries have signed a common official genocide application text before presenting it to the parliaments. It showed that the Circassian collective consciousness can act boldly when the conditions are met!
Before the 21st of May 2020, an application was presented to the United Nations Organization to recognize the Circassian Exile and Genocide by the Circassian Patriotic non-governmental organization.
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
Today; it is not understandable that those who claim to be representatives of the Circassian people are still on the axis of MOURNING-REMEMBERING-REMINDING rather than relying on the true dynamics of Circassian activism!
Our expectations from these organizations that bring up the “Circassian Exile and Genocide” concept repeatedly, are to make actual attempts instead of simply written passive mourning statements.
Everything is for Circassian people and Circassia!
Cherkessia.net Editorial Board / Patriots of Circassia
May 21, 2020
Share Button