ჩერქეზის ცეკვა / АДЫГЭМ ИКЪАШЪУ

მიხეილ ღანიშაშვილი

ჩერქეზის ცეკვა (Circassian dance)

 

ხმალ-და-ხმალ გამოტარებულ

წარსულს მოცეკვავს ადიღე,

ჰანგები, ხმალთა ელვარი –

მე თარგამოსის ხმად ვიღე!

შვიდ ისრად გამოითალა

მამა-პაპური მათი ხე,

შვიდი ხმლით შვიდი რაინდი

სამყაროს მკერდზე გადიხევს.

 

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ

АДЫГЭМ ИКЪАШЪУ

 

Блэк1ыгъэр адыгэм къашъок1э къеш1э,

Къэмапэк1э къыгъэсыгъэр джы нэс,

Мэкъамэм, сэшхом илыд къырегъэш1ы,

Пэсэш1ы, шъыу, ар ымакъэ Таргамос!

Хэупк1ыгъэшъ ятэжъмэ ячъыг

Щэбзиблыр – зэол1иблмэ япчэгу.

Хьазырых дунаим ышыгу

Щызэ1атхъынэу абгъэгу.

(Адыгабзэк1э зэзыдзэк1ыгъэр Л1ыпц1экъо Ларис)

 

მიხეილ ღანიშაშვილი

ჩერქეზი და ქართველი (Circassian and Georgian)

 

კაცი საქართველოში ფასდებოდა ორითა:

ცხენით – ყაბარდოულით, ჩოხით – ჩერქეზულითა,

საუცხოოს ეძახდა სმოსს მოძღვნილს შორიდან,

დიდად უფრთხილდებოდა, მოწიწებით უვლიდა.

 

ზოგადადაც, ჩერქეზებს კოხტა ხალხად სახავდნენ,

უწოდებდნენ ოდითგან კერკეტებს და ქაშაგებს,

ყრმათა გულებს იმათი ვაჟკაცობით დაღავდნენ

და ჩერქეზთა საბრძოლო მაგალითში ხარშავდნენ.

 

დღემდე ცოცხლობს ეს ხსოვნა და კვარივით ანთია,

მეც ვცდილობ, რომ არ ჩაქრეს კვარი იგი ნათელი,

როგორც კავკასიონის ამბობს ძველი ნათლია:

დიახ, ძმები არიან ჩერქეზი და ქართველი!

 

ГЪАНИШАШВИЛИ МИХАИЛ

АДЫГЭМРЭ ХЪУРЦЭМРЭ

 

Хъурцэл1ым уасэ фаш1ыщтыгъэ т1ук1э:

Ил1ыгъэ епэсыгъэ адыгэшк1э ык1и цыек1э.

Ишъуашэ чыжьэ тынмэ – а1о анахьыш1ук1э,

Лъэп1агъэ фаш1, фэсакъых лъытэныгъэк1э.

 

Адыгэхэр лъэпкъ дахэу алъытагъ,

Керкетк1э, е кашагк1э аш1эх ижък1э,

Тамыгъэу л1ыхъужъыныгъэр агу тещагъ,

Ап1угъэх шъаохэр адыгэмэ язэо щысэк1э.

 

Остыгъэу маблэх ык1и, яш1эжь псэушъ,

Нэфынэу къатрэм непи сыфэсакъы.

Зэри1оу ижърэ Кавказ атэп1ашъэм:

Адыгэмрэ хъурцэмрэ зэшых, шъыпкъэ.

(Адыгабзэк1э зэзыдзэк1ыгъэр Л1ыпц1экъо Ларис)

Share Button